KARnet 15+ to innowacyjny model wykorzystujący kompleksowe podejście do zagadnień związanych z ułatwianiem wchodzenia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Model został opracowany w ramach projektu testującego pt. „KARnet15+ – model współpracy trójsektorowej”, realizowanego od czerwca 2012r.

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do VI 2015 r. na terenie Polski nowego modelu współpracy trójsektorowej między podmiotami pomocy i integracji społecznej a przedsiębiorcami, służącego ułatwianiu wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku 15-25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Wpis gościnny

Testowanie modelu KARnet15+

Rozwiązania, które były testowane w ramach projektu, skierowane są do młodzieży w wieku
15-25 lat, w tym szczególnie do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Z metod pracy
i narzędzi zaproponowanych w Modelu KARnet15+ mogą skorzystać publiczne i niepubliczne instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz pracodawcy.

W okresie od października 2013 r. do września 2014 r. we Wrocławiu oraz Poznaniu testowano działanie sieci Klubów Aktywności Rozmaitych. Stanowiły one dla młodych ludzi miejsce do spotkań, rozwijania zainteresowań, a  jednocześnie umożliwiały nieformalną edukację w zakresie wiedzy
o rynku pracy. Zorganizowano w tym czasie łącznie 1059 spotkań, w tym spotkania w ramach aktywności rozmaitych, warsztaty z Liderami Procesów Grupowych rozwijające kompetencje społeczne, warsztaty z Przewodnikiem po Rynku Pracy uświadamiające kompetencje zawodowe, spotkania z pracodawcami z różnych branż i zawodów, konsultacje indywidualne.

fot.: Magdalena Zjawin

fot.: Magdalena Zjawin

Ofertą Klubów zainteresowało się 656 osób między 15 a 25 rokiem życia. Młodzież we współpracy z kadrą Klubów zaangażowała się w rozwój 47 aktywności, m.in. takich jak: Fotoprojekt, Okołomuzycznik, Klub Filmowy, Zdrowy Styl Życia, Kuchenne Przygody. Uczestnicy wysoko oceniali przede wszystkim formę organizacji aktywności oraz fakt, że mieli bezpośredni wpływ na rodzaj podejmowanych w Klubie działań. Dzięki temu mogli z łatwością rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz dowiadywać się, w jaki sposób mogą je wykorzystać w poszukiwaniu zatrudnienia i docelowo w swoim miejscu pracy.

Zdaniem Kadry Klubów najbardziej innowacyjnymi elementami Modelu okazały się:

•             zajęcia, na które bezpośredni wpływ miała młodzież,

•             szersza od standardowej oferta zajęć dla młodzieży,

•             metoda pracy z młodzieżą skoncentrowana na jej zasobach, a nie na deficytach,

•             pozytywny wpływ modelu na kreatywność młodzieży.

W projekcie udział wzięło także 32 pracowników Instytucji Pomocy Społecznej z terenu Wrocławia i Poznania, którzy brali udział w szkoleniach dotyczących wdrażanego Modelu i narzędzi merytorycznych, które są wsparciem ich w pracy z wychowankami z pieczy zastępczej.

Największą innowacją w tym projekcie była dla mnie jego trójsektorowość – podkreśla pani Elżbieta Olber Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiunieprzypadkowe spotkanie wielu osób, które miały możliwość wspólnego  spojrzenia na problem. Każdy z Partnerów miał inne doświadczenia, wiedzę i narzędzia pracy. Dlatego sukces, który udało się osiągnąć cieszy podwójnie. Wspólnie wypracowaliśmy Model, który może pomóc młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie tylko tej z pieczy zastępczej. Jak zaznacza pani Dyrektor: wypracowane w projekcie narzędzie pt. „Paszport na rynek pracy” jest już wykorzystywane we wrocławskim MOPS przez pracowników Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej i wydaje się, że na trwałe zapisze się jako narzędzie używane w codziennej pracy przez pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wykorzystanie wypracowanego w projekcie narzędzia poprawi efektywność działań pracowników MOPS, z kolei usamodzielnianym wychowankom ułatwi zrozumienie arkan szeroko pojętego rynku pracy. Projekt „KARnet15+ model współpracy trójsektorowej” dał pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu także możliwość uczestniczenia w szkoleniach i superwizjach, co stanowi wartość dodaną w doskonaleniu kompetencji i standaryzacji usług wsparcia – dodaje pani Elżbieta Olber.

fot.: Magdalena Zjawin

fot.: Magdalena Zjawin

KARnet15+ podręcznik stosowania

Innowacyjny Model powstał w wyniku ponad 3 letniej współpracy Partnerstwa trójsektorowego – przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz publicznych instytucji pomocy społecznej.  Podręcznik stosowania, programy szkoleń i wsparcia dla osób pracujących z młodzieżą oraz narzędzia edykacyjne dla młodzieży to elementy Modelu, z których skorzystać mogą podmioty zainteresowane uruchomieniem Klubów Aktywności Rozmaitych.

W Podręczniku szczegółowo opisane zostały zasady współpracy podmiotów z trzech sektorów oraz metody, dzięki którym możliwe jest wspólne realizowanie działań pomagających młodzieży w wieku 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym prawidłowo wybierać ścieżkę rozwoju zawodowego.

W Podręczniku znajduje się również szereg wskazówek dotyczących sposobów zawiązywania Partnerstwa oraz organizacji Klubów KARnet, w których młodzież ma możliwość rozwoju swoich zainteresowań, kompetencji społecznych oraz zawodowych.

Model KARnet15+ jest odpowiedzią na brak skoordynowanej i kompleksowej współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w tym objętej pieczą zastępczą. Model KARnet15+ poprzez zaproponowane metody i techniki pracy z młodzieżą w pełni realizuje zasadnicze cele związane z pobudzaniem rozwoju pasji i zainteresowań młodzieży uczestniczącej w zajęciach oraz założenia pracy systemowej skoncentrowanej na zasobach.

Upowszechnianie i włączanie to ostatni etap realizacji projektu innowacyjnego, w którym zainteresowane podmioty, organizacje, instytucje będą mogły dowiedzieć się m.in:

  • Jak zorganizować działanie Klubów Aktywności Rozmaitych?,
  • Jakie korzyści płyną ze współpracy trójsektorowej?
  • Jakie wsparcie w ramach Modelu otrzymuje młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym i pracownicy Instytucji Pomocy Społecznej?
  • Czym różni się metoda pracy zastosowana w Modelu KARnet15+ od dotychczas stosowanych rozwiązań oraz jaka jest skutecznosć Modelu?

Realizatorzy projektu w czasie organizowanych w maju i czerwcu 2015 r. seminariów upowszechaniających oraz warsztatów wdrożeniowych podzielą się wnioskami idoświadczeniami z okresu testowania Modelu.

Wystawa zdjęć, fot.: Aleksandra Kochaniecka

Wystawa zdjęć, fot.: Aleksandra Kochaniecka

Podręcznik stosowania Modelu KARnet15+ wraz z pozostałymi materiałami merytorycznymi jest dostępny na stronie projektu: www.karnet15plus.pl. W tym miejscu zamiesczone są również inne ciekawe informacje dotyczące projektu: opis aktywności realizowanych w Klubach, zdjęcia z przebiegu zajęć, a także szczegółowe wnioski z okresu testowania Modelu i Klubów Aktywności Rozmaitych.

Napiszę dla Ciebie teksty na stronę www , napisz: kontakt@piotrpolok.pl lub zadzwoń 503 770 447.